اسباب بازی

مهارت های حرکتی کودکان و روش های تقویت این مهارتمهارت های حرکتی کودکان و راه های تقویت این مهارت ها کودکان در 5 سال اول زندگی به سرعت رشد می کنند و در این دوره از پنج سال اول زندگی 4 زمینه اصلی برای بهبود وجود دارد که عبارتند از مهارت های حرکتی، ارتباط و زبان، آگاهی محیطی و احساسات. .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.